menu menu
langMenu

Všetko o e-learning


 
Čo je e-learning
 
Blended learning
 
Výhody e-learning
 
Nevýhody e-learning
 
Čomu sa vyhnúť
 
Príklady nasadenia

Čo je e-learning

e-learning je využívanie informačných technológií (IT) vo výučbe, vzdelávaní, učení. Kto má rád definície, mnoho ďalších si môže prečítať vo Wikipédii. Pôvodne sa používal termín CBT – Computer Based Training. Písmenko „e-“ sa do definície dostalo s príchodom internetu/intranetu, kam sa väčšina výukových aplikácií presunula a začala fungovať v internetovom prehliadači. Z tej doby je aj termín WBT – Web Based Training. Dnes sa časť elektronickej výučby presúva aj na zariadenia mimo internetu či intranetu, ale termín e-learning zostal a zahŕňa všetky tieto formy výučby.

S e-learningom sa objavujú ďalšie termíny, ako je napr. m-learning alebo mobile learning, čo je e-learning prevádzkovaný na mobilných zariadeniach, alebo b-learning, blended learning, čo je kombinovanie e-learningu s inými formami výučby, napríklad výučby na učebni. Slovensky sa blended learning nazýva kombinovaná výučba.

Informačné technológie sú vo výučbe prostriedkom, rovnako ako napríklad výuková tabuľa, projektor, či vypchatá sova. Ako pri iných prostriedkoch, ich správne použitie v priebehu výučby prináša výhody, nesprávne naopak škodia.

Informačné technológie sú sofistikovanejší prostriedok ako vyššie menovaná tabuľa. Ich správne využitie prináša kvantitatívne aj kvalitatívne zlepšenie výučby, mení výučbu obdobne ako e-mail a sociálne siete výrazne zmenili našu komunikáciu. Pozrite sa na prípadové štúdie, ako niektorým firmám použitie IT vo vzdelávaní umožnilo zvýšiť svoj potenciál.


Použitie IT vo vzdelávaní:

1
Kurzy
Miesto výučby na učebni, skrípt, kníh, manuálov či dokumentov má študent prístup k e-kurzom. To je vyučovaná látka prevedená do elektronickej podoby, doplnená o výukové stratégie zvyšujúce mieru pochopenia a zapamätania napr. použitím videí, zvuku, animácií, simulácií a interaktívnych prvkov. Súčasťou e-kurzu sú prvky pre spätnú väzbu, najčastejšie reprezentované testovacími otázkami. Tieto prvky indikujú študentom, či pochopili látku a či sa zlepšujú. Prečítajte si viac o dizajne e-learningových kurzov a výukových stratégiách v dokumente výukové postupyPDF download. Pri použití LMS spätnoväzobné prvky v e-kurzoch umožňujú lektorom a manažérom sledovať postup a úroveň znalostí študentov/zamestnancov. Pozrite sa, ako môžu e-kurzy vyzerať. Štúdium e-kurzov sa nazýva „asynchrónne štúdium“, študent kurz študuje sám, svojim tempom, bez okamžitého prepojenia s ostatnými študentmi či vyučujúcim.
2
Riadenie vzdelávania
Softvér pre riadenie vzdelávania sa nazýva riadiaci systém výučby (LMS) a do jeho pôsobnosti patrí:
 • distribúcia výučby, LMS zaisťuje, že sa správne kurzy dostanú k správnym študentom, vytvára študentom študijné plány, notifikuje ich o potrebe štúdia, informuje o zmenách v kurzoch a pod.
 • meranie, evidencia a reportovanie výsledkov vzdelávania. LMS vďaka štandardom e-learning ukladá informácie o spúšťaní e-kurzov, dobe štúdia, ukladá výstupy zo spätnoväzobných prvkov kurzov a testov, riadi certifikáciu, všetky nazbierané informácie analyzuje a reportuje.
 • riadenie zdrojov pre výučbu ako sú učebne, projektory, počítače, vyučujúci a študenti
 • plánovanie a organizovanie výučby elektronické, učebňové aj kombinované pomocou katalógov, registrácií, registračných a schvaľovacích procesov, organizačných workflow
 • pokročilejšie LMS podporujú aj riadenie kvalifikácií, kompetencií, výkonu, či talentu. Pozrite sa, s čím všetkým vám pokročilé LMSext link môže pomôcť a prečítate si o funkciách LMS a jeho nadstavbách pre vývoj kurzov v dokumente LMS/LCMSPDF download
3
Spolupráca
Vzdelávanie je o spolupráci:
 • Pre asynchrónnu spoluprácu je možné využívať diskusné fóra, e-maily, osobné správy, zdieľanie príspevkov či združovanie v skupinách so zdieľanými materiálmi a príspevkami. Spolupracujúce strany nie sú prepojené v reálnom čase, všetka komunikácia je ukladaná a dá sa znovu-používať.
 • Synchrónne je možné elektronicky spolupracovať pomocou chatu, audio/videokonferencií, či virtuálnych učební. Spolupracujúce strany sú prepojené v reálnom čase, nemusia byť na rovnakom mieste. Prebehnutú komunikáciu je možné znovu-používať neskôr.

To všetko obvykle zaisťuje opäť LMS, ktorý pomôže aj efektívne vyhľadať experta a materiály potrebné pre spoluprácu.

Blended learning

Na dosiahnutie výukových cieľov sa často používa kombinovaná výučba, tzv. blended learning. Ide o kombinovanie viacerých výukových foriem súčasne, ktorých vhodné namiešanie vedie k optimálnemu výsledku vzdelávania.

E-learning aj klasické vzdelávanie ponúka bohatú sadu rôznych foriem asynchrónnej i synchrónnej výučby. Kombinovanie rady foriem výučby však samo o sebe ešte nezaisťuje úspech. Rovnako ako nepremyslené používanie mnohých typov a veľkostí fontov, farieb a formátovacích štýlov v dokumente MS Word neprispeje k zrozumiteľnosti textu, aj v kombinovanej výučbe nepremyslená kombinácia rôznych foriem výučby spôsobí skôr zmätok.

Aby sme vhodne namixovali jednotlivé formy synchrónnej a asynchrónnej výučby do efektívneho výukového celku, treba niečo vedieť o ich kladoch a záporoch:
Synchrónna výučba
 • vzťahuje sa k reálnemu času, v ktorom všetci účastníci prijímajú odovzdávané skúsenosti a môžu súčasne navzájom interagovať.
 • z klasického vzdelávania sem patrí výučba v učebni či individuálne konzultácie
 • e-learning prináša video/audio konferencie, virtuálne učebne či chaty.
 • umožňuje vyučujúcim v reálnom čase s využitím okamžitej interakcie so študentmi vyučovať komplexné témy
 • lektor môže improvizovať, jednoducho sa výklad modifikuje
 • všetci túto formu výučby dobre poznajú
 • e-learning navyše jednoducho prepojí aj študentov z rôznych lokalít
 • študenti aj vyučujúci musia koordinovať svoje časové plány, klasická forma navyše vyžaduje koordináciu učební, cestovanie, a s tým spojené náklady
 • ťažko sa uchováva, štandardizuje a opakuje
 • študenti neštudujú svojím tempom, nemôžu individuálne skúmať
Asynchrónní výučba
 • študenti študujú oddelene v rôznych časoch, ktoré si sami volia podľa svojej potreby
 • z klasického vzdelávania poznáme štúdium z učebníc, skript, či vypracovávanie úloh
 • e-learning prináša e-kurzy, diskusné fóra, správy, príspevky, či e-maily
 • nie je závislá od časových rozvrhov študentov
 • študenti prechádzajú vlastným tempom, volia si spôsob priechodu, čo skúmajú
 • dobre sa štandardizuje, vhodná pre certifikácie
 • e-learningová forma sa jednoducho distribuuje študentom
 • nie je ideálny na výučbu komplexných a zložitých tém, nácvik zručností
 • drahšia a časovo náročnejšia iniciálna výroba
 • menej flexibilná a odolná voči zmenám
Prečítajte si viac o blended learning, riadení znalostí a meraní efektivity vzdelávania v dokumente o trendoch e-learningPDF download.

Výhody e-learning

1
vyššia efektivita
Študenti študujú kedy chcú, svojim tempom, a keď to potrebujú. Látku prechádza po menších celkoch s využitím zvuku, obrazu, interaktivít či simulácií, študent sa môže k akémukoľvek školeniu alebo jeho časti vrátiť. To všetko prináša vyššiu mieru zapamätania. Vzdelávanie je integrované do každodenného pracovného života zamestnancov. Správa študentov v LMS (Learning Management System) výrazne zjednodušuje organizovanie výučby, meranie výsledkov či reportovanie.
2
personalizáciu a individuálny prístup
e-learningový obsah, ktorý sa skladá z malých učebných objektov, je možné dobre skladať do celkov na mieru individuálnych potrieb študentov. Vďaka informáciám o znalostiach študenta zo spätnoväzobných prvkov kurzov môže byť personalizácia výukového obsahu plne automatizovaná v LMS. Lektori môžu časť času, ktorý predtým trávili výkladom na učebniach, venovať individuálne jednotlivým študentom.
3
nižšie náklady a úspora času
Po vyšších počiatočných nákladoch na výrobu či nákup e-kurzov a na implementáciu riadiaceho systému sú už náklady na prevádzku nízke. Lektori sú využívaní efektívne na aktívnu tvorbu obsahu a riadenie výučby, nie na opakovanie výkladu na učebniach. Prenájom školiacich priestorov a prostriedkov sa výrazne znižuje, vyrobené školenia sa jednoducho aktualizujú, rozširujú a integrujú sa do nich nové poznatky získané pri výučbe. Doprava zamestnancov sa minimalizuje. Zamestnanci môžu absolvovať školenia vo vhodných okamihoch v priebehu pracovného procesu, takže z neho nie sú vyradení na celý deň či dni.
4
rýchlosť
e-learning umožňuje študentom dostať školenia vo chvíli, keď to potrebujú. Nemusia čakať na okamih, kedy je k dispozícii lektor, školiace priestory, a majú čas aj ostatní kolegovia určení na preškolenie. Pokiaľ sa zmení školená látka, dostáva sa táto zmena ku všetkým študentom ihneď po zapracovaní do e-kurzu, čo bývajú rádovo hodiny až dni.
5
štandardizácia
Výuková látka sa prevedením na e-learningový kurz štandardizuje. Všetci dostávajú rovnaké, vopred overené informácie. Kvalita kurzu prestáva byť závislá na kvalite prednášajúceho lektora, a teda nie je v čase premenlivá. e-learning pomocou testovacích prvkov a riadiacich systémov efektívne meria znalosti študentov po aj pred absolvovaním kurzu. Umožňuje objektívne nastaviť požadované ciele, napr. že študent musí po absolvovaní kurzu správne zodpovedať 95 zo 100 otázok o študovanej látke. Následne je možné jednoducho zmerať, u koho boli ciele dosiahnuté.

Nevýhody e-learning

Ak má niečo výhody, väčšinou to má aj nevýhody. Mnoho nevýhod uvádzaných pri e-learningu, ako je napr. absencia osobného kontaktu, nemožnosť sa ihneď opýtať na nejasnosti, nevhodnosť pre určitý typ vyučovanej látky, nie sú väčšinou nevýhodami e-learningu, ale nevýhodami vznikajúcimi, keď je e-learning nevhodne aplikovaný. Ako je popísané v blended learning, často je potrebné na dosiahnutie výukových cieľov kombinovať rôzne formy výučby, zahŕňajúce e-learningové aj klasické postupy. To eliminuje uvádzané nevýhody e-learningu so zachovaním aspoň časti jeho výhod. Keď napríklad skombinujeme e-kurz s výučbou na učebni, tak samozrejme neodpadnú úplne náklady na cestovanie, učebne, či koordinácia časových plánov, ale náklady budú nespíše oveľa nižšie, pretože študenti budú musieť na učebniach stráviť menej času, a koordinácia časových plánov s pomocou LMS bude oveľa efektívnejšie. Bližšie v nasledujúcej sekcii.
Ako teda zistíme, či nám e-learning skutočne priniesol skôr výhody ako nevýhody? Každá firma či inštitúcia je unikátna, a čo funguje v jednej firme, nemusí fungovať v druhej. Preto lepšie ako spoliehať sa na všeobecné informácie či prípadové štúdie iných firiem, je vyhodnotiť si investíciu do e-learningu individuálne a zmerať skutočné prínosy pre svoju firmu. Ako to urobiť podľa široko akceptovanej metódy merania efektivity školiacich programov vyvinutej Donaldom L. Kirkpatrickom si prečítajte v dokumente e-learning - trendy, meranie efektivity, ROI, prípadové štúdiePDF download

Čomu sa vyhnúť

Čomu sa vyhnúť, aby e-learning prinášal len výhody, alebo časté chyby, ktoré vedú k neúspešnému nasadeniu e-learningu, a bývajú nesprávne označované ako nevýhody e-learning.
1
nedostatok času a kľudu na štúdium
Ako výhoda e-learningu sa uvádza, že zamestnanec môže študovať vo svojej pracovnej dobe, nie je kvôli školeniu na celý deň či dni vyradený zo svojej pracovnej činnosti. To však nesmie znamenať, že zavedením e-learningu sa vo firme zruší učebňové školenie bez toho, aby sa zamestnancom dá primeraný čas z ich pracovného času na e-learningové štúdium. e-learning potrebný čas na štúdium neskracuje, len umožní tento čas efektívnejšie využiť, študovať po menších častiach, a kombinovať to s plnením pracovných povinností. Rovnako je potrebné zariadiť, aby počas štúdia nebol zamestnanec rušený. Tzn. je potrebné nadefinovať firemné pravidlá, podľa ktorých môžu iní spoznať, že kolega študuje, av tomto čase ho neruší, hoci napr. sedí na svojom mieste v kancelárii.
2
nekvalitné materiály
e-learningové štúdium kladie vyššie nároky na samostatnosť študenta. Je preto nutné toto štúdium podporiť skutočne kvalitnými e-learningovými kurzami, ktoré využívajú výukové stratégie zodpovedajúce charakteru vykladanej látky. Často vznikajú e-learningové kurzy tak, že sa k vyučovanému textu pripoja nejaké obrázky či pár animácií, a to sa vydáva za e-kurz. Pre výklad právnych noriem to samozrejme stračí, tu naopak nadbytočná grafika nemá didaktický význam a ruší, je iba nutné kurz doplniť o testové otázky na overenie, či študenti text chápu. Čím zložitejšia vyučovaná látka, tým viac sa musia aplikovať adekvátne výukové stratégie od jednoduchších ako sú postupné odkrývanie, preskúmavacia grafika, postupne k zložitejším ako je audio a video zložka, animácia a simulácia. Prečítajte si viac v dokumente BlendingApproachesPDF download a pozrite sa na ukážky e-kurzovext link
3
malá spätná väzba a spolupráca
Aj pri látke vhodnej na čistý e-learning, tzn. jednoduchý obsah ako napr. zákonné školenie, je potrebné kurz doplniť spätnou väzbou, ktorá nielen lektorom umožňuje merať výsledky, ale aj študenti z nej rozpoznajú, či látke rozumie a dosahujú požadovaný pokrok a požadované ciele. Tu stačí spätná väzba pomocou testovacích otázok. Čím zložitejšia látka, tým viac je potrebné používať blended learning a všetkých tu na webe popísaných nástrojov pre asynchrónne a synchrónnu spoluprácu. Nesmieme zabúdať, že potreba stretávania sa s kolegami nemôže byť úplne nahradená elektronickými nástrojmi, tie nám majú len pomôcť komunikovať a spolupracovať efektívnejšie.
4
slabá motivácia
Dospelí študenti sa vždy budú vzdelávať len vtedy, keď priamo pociťujú, že školenie im prináša výsledky, že im umožňuje lepšie zvládať svoju prácu, dosahovať svoje stanovené ciele a pod. Slabá motivácia pri školení teda nie je problémom e-learningu, ale nastavenia vzdelávania ako takého. E-learning tu môže významne pomôcť s nástrojmi pre tímovú súťaživosť, gamifikáciou a pod.
5
podvádzanie pri štúdiu
To súvisí s predchádzajúcim bodom, pokiaľ budú študenti dostatočne motivovaní, nemajú dôvod podvádzať, tzn. že napr. štúdium a testy za niekoho urobí kolega. Avšak aj pre formálnu kontrolu podvodov pri štúdiu prináša e-learning rad nástrojov ako sú variabilné priebežné testy, distribúcia testov v čase a priestore minimalizujúca možnosť podvádzania, časové limity zamedzujúce vyhľadávanie odpovedí v iných zdrojoch, dozorované testy a pod.

Príklady nasadenia

Slovak Telekom
využitie LMS iTutor implementovaného so SAP R/3 pre vzdelávanie a riadenie vzdelávacích procesov všetkých svojich zamestnancov.
PDF download
Orange
inhouse implementácia LMS iTutor pre všetkých zamestnancov a predajcov v celej obchodnej sieti.
PDF download
Continental
inhouse implementácia iTutor pre vzdelávanie a každodenné zabezpečenie platnosti kvalifikácií všetkých výrobných zamestnancov. Implementácia vrátane napojenia na HR systém a výrobné linky.
PDF download
AVG
využitie hostovanej verzie LMS iTutor na testovanie svojej celosvetovej siete technickej podpory.
PDF download
CPOJ
iTutor pre všetkých zamestnancov, obchodných zástupcov a vybraných zmluvných partnerov, integrácia so SAP R/3, rozsiahle zákazkové úpravy.
PDF download
CPOST
implementácia LMS iTutor pre vzdelávanie a riadenie kvalifikácií pre cca 60 000 zamestnancov
PDF download
CD
iTutor pre 25 000 zamestnancov, implementácia do prostredia zákazníka a zákaznícke úpravy
PDF download
CEZ
všetky dcérske spoločnosti využívajú LMS iTutor nielen pre e-learningové vzdelávanie, ale aj pre registračné a schvaľovacie procesy na klasické učebňové tréningy. Integrácia riešení s personálnymi systémami SAP HR a Elanor
PDF download
Continental
LMS iTutor je integrovaný priamo do výrobného procesu a prináša tak podrobný prehľad o plnení prísnych kvalifikačných požiadaviek zamestnancov a ich prístup k výrobným linkám je plne automatizovaný
PDF download
CSOB
využíva LMS iTutor pre vzdelávanie a riadenie kompetencií zamestnancov
PDF download
Datart
in-house variant LMS iTutor pre všetkých zamestnancov v ČR a SR
PDF download
eBanka
využitie LMS a LCMS iTutor implementovaného so systémom Odysea všetkými zamestnancami pre vzdelávanie i tvorbu obsahu
PDF download
Jan Becher
využitie iTutor pre elearning, evidenciu prezenčnej výučby, hodnotenie cieľov, kompetencií a správu hodnotiacich akcií 360° spätnej väzby
PDF download
Komerční banka
LMS iTutor v hostovanej verzii implementovaný s HR systémom zákazníka, vývoj kurzov.
PDF download
Linet
využitie hostovanej verzie LMS iTutor pre školenie svojej partnerskej siete napr. v Nemecku, Francúzsku, Španielsku či Taliansku
PDF download
McDonalds
nasadenie iTutor pre všetkých zamestnancov a personál na všetkých reštauráciách, implementácia s personálnym systémom, sprevádzkovanie pre off-line prevádzku reštaurácií
PDF download
Raiffeisen Bank
implementácia iTutor s HR systémom využívaná pre elektronickú výučbu aj organizovanie klasického vzdelávania.
PDF download
RLP
použitie iTutor pre komplexné vzdelávanie zamestnancov tohto štátneho podniku, zabezpečujúceho leteckú prevádzku vo vzdušnom priestore aj na letiskách Českej republiky
PDF download
T-Mobile
LMS iTutor pre všetkých zamestnancov, integrácia s HR systémami a rozsiahle zákaznícke úpravy
PDF download
o2
nasadenie LMS iTutor s rozsiahlymi zákazkovými úpravami pre všetkých zamestnancov, integrácia so SAP R/3
PDF download
orange
nasadenie LMS iTutor pre všetkých zamestnancov, integrácia so HR systémami, podpora osobných tréningov
PDF download
Vodafone
využitie LMS iTutor pre všetkých zamestnancov, implementácia s personálnym systémom, zákaznícke úpravy
PDF download
vwfs
použitie LMS iTutor pre všetkých zamestnancov aj externých predajcov, ktorým efektívne zostavuje tréningové plány
PDF download
Nahoru