menu menu
langMenu

Terminológia


AICC štandard
Gamifikácia
Kurz
LCMS
LMS
MOOC
SCORM štandard
Výukové stratégie
Vývojové nástroje

AICC štandard

Z užívateľského hľadiska AICC štandard zaručuje, aby mohol byť vložený ľubovoľný kurz do ľubovoľného LMS.

Štandard AICC vznikol pôvodne pre letecký priemysel a postupne sa rozšíril ako jeden z najpoužívanejších štandardov v e-learning. Dnešný význam je skôr historický. Pretože stále existuje veľké množstvo LMS, hotového obsahu aj vývojových nástrojov, ktoré štandard podporujú, je pri zaobstarávaní LMS či vývojového systému stále vhodné vyžadovať aj podporu AICC. Pri kúpe hotového obsahu sa odporúča vyžadovať SCORM, čo prináša významné výhody pre používateľov obsahu.

Pár stručných informácií, ktoré sú užitočné z užívateľského hľadiska:

1
všetky podrobné informácie o štandarde nájdete v archíve aicc.orgExternal link
2
podľa AICC sa obsah delí na spustiteľné jednotky = assignable units, v LMS sa tiež často nazývajú lekcie. Je to jednotka z hľadiska LMS ďalej nedeliteľná. Tieto spustiteľné jednotky obsahujú väčšinou ucelený výklad pozostávajúci z radu stránok, kapitol a pod. Okrem vlastného obsahu je v nich integrované ovládanie pre navigáciu v lekcii. Spustiteľné jednotky je možné skladať do kurzov, kurz je možné navyše voliteľne členiť na bloky, ktoré môžu byť zanorené vo viacerých úrovniach. Medzi lekciami a blokmi v kurze je možné definovať logické podmienky prechodu na základe výsledkov študenta v lekciách.
3
pre ľahké vkladanie AICC kurzov do LMS by mal kurz obsahovať (LMS by mal byť schopný importovať) súbory popisujúce štruktúru kurzu, parametre lekcií a podmienky priechodu. Ide o súbory *.au, *.crs,*.cmp,*.cst,*.des a *.pre.
4
existujú rôzne úrovne podpory štandardu AICC. Kvalitné LMS a obsah by mali vzájomne komunikovať nielen dáta o spustení lekcie ako ich kto spustil, čas spustenia, doba štúdia, dosiahnuté skóre, bod pokračovania, ale aj interakcie používateľa v lekcii, tzn. hodnoty odpovedí na testovacie otázky vo vnútri lekcie, doby pobytu na jednotlivých testovacích objektoch vo vnútri lekcie a pod.
5
u AICC je možné získať certifikáciu, že produkt (LMS, obsah) vyhovuje AICC štandardu. Certifikačný proces je pomerne nákladný a vzhľadom na historickú povahu štandardu ho mnoho súčasných výrobcov nemá. Ak si chcete overiť, či zhotovovaný produkt vyhovuje štandardu AICC, je možné od AICC po podpísaní zmluvy získať AICC/CMI TEST SUITE, čo je inštalovateľný program, ktorý testy vykoná. AICC/CMI TEST SUITE je však podľa zmluvy určený na pre-testy, než pošlete do AICC produkt na certifikáciu. Jednoduchšie je preto si od výrobcu vyžiadať potvrdenie, akú úroveň normy podporuje vrátane detailného popisu podporovaných parametrov a funkcií. V prípade problému si potom možno nechať overiť u nezávislých odborníkov či vlastných vývojárov.

Gamifikácia

V súvislosti s e-learningom sa jedná o uplatňovanie herných princípov v procese vzdelávania. Patrí sem napríklad aplikovanie princípov odmeňovania užívateľov po splnení určitých výukových cieľov, napr. získavanie bodov a ich následná zameniteľnosť za nejaké prínosy pre užívateľov. Pomocou takéhoto bodového systému je možné navyše zabezpečiť, aby sa jednotliví študenti či celé tímy mohli porovnávať a súťažiť. Tieto princípy je možné dobre aplikovať v LMS, ktoré podporujú bodovacie systémy. Iným princípom je aplikovať herné prvky priamo v e-lerningových kurzoch, takže štúdium potom v niečom pripomína hru, čomu sa napr. využívajú simulované dialógy, simulácia, voľby postupu a podobné výukové stratégie. Opäť je možné prepojiť s bodovaním, postupmi do „vyšších úrovní“ a súťažnými princípmi.

Kurz

e-learningový kurz je vyučovaná látka prevedená do elektronickej podoby, doplnená o výukové stratégie zvyšujúce mieru pochopenia a zapamätania. Takémuto kurzu sa tiež niekedy hovorí elektronický kurz, on-line kurz, e-kurz, v našej akademickej sfére sa tiež často používa termín „výuková opora“.

Kvalitné e-learningové kurzy mali zdieľať nasledujúce charakteristiky:

1
umožňovať študentom prechádzať výučbu podľa seba a svojho tempa
2
jednoducho použiteľné ovládanie a navigácia
3
presne stanovené a merateľné výučbové ciele
4
pútavý a logicky štruktúrovaný výučbový obsah
5
výukové stratégie, ktoré využívajú praktické príklady, prípadové štúdie, simulácie a grafickú reprezentáciu
6
kombinovanie rôznych výučbových stratégií
7
možnosti precvičovania s vhodnou spätnou väzbou
8
vyhodnocovanie, ktorá overujú pokrok
9
možnosti spätnej väzby pre študentov

Forma kurzu sa vždy volí na základe rôznych kritérií, ako sú profily študentov (vzdelanie, vzťah k počítačom, prostredie, kde študujú), typu vyučované látky (teória, praktická činnosť, pracovné postupy) či technologické možnosti (počítače, mobilné zariadenia, pripojenie na internet). Existuje rad foriem od lineárnych prezentácií látky, cez interaktívne tutorialy, až po simulácie reálnych situácií.

Kurz má byť dobre použiteľný pre aktuálnu potrebu študenta. To znamená, že kurz by mal byť jednoducho "rozoberateľný" na ľubovoľne veľké časti, ktoré buď môže študent samostatne vyhľadávať a používať podľa aktuálnej potreby, alebo z nich možno naopak skladať kurzy s rozsahom upraveným podľa individuálnej potreby študenta.

Viac o dizajne e-kurzov v dokumente Výukové postupyPDF download

Prezrite si množstvo ukážok takýchto kurzovExternal link.

LMS

LMS - Learning Management System - v slovenčine v kontexte e-learning často prekladané len ako "Riadiaci systém". Jedná sa o softvér, ktorého funkciou je distribuovať e-kurzy študentom, organizovať a riadiť výučbu a kompetencie študentov. Konkrétne LMS dodávané rôznymi výrobcami sa môžu veľmi líšiť v poskytovanej funkcionalite, nájdeme tu všetko od jednoduchých spúšťačov elektronických kurzov až po komplexné systémy zabezpečujúce nielen proces výučby, ale všeobecne riadenia ľudských zdrojov.

Od kvalitného LMS očakávame:

1
riadenie a evidenciu všetkých typov výučby od elektronických asynchrónnych kurzov, cez virtuálne učebne až po klasickú výučbu v učebniach
2
centrálny katalóg všetkých vzdelávacích akcií (elektronické kurzy, virtuálne triedy, učebne, externá výučba), registračné a schvaľovacie procesy, správu zdrojov a financií
3
modelovanie organizácie, kompetencií a kvalifikácií, evidovanie dosiahnutých individuálnych zručností
4
sprístupňovanie vzdelávacích akcií, sledovanie aktivít jednotlivých používateľov od súhrnov po detaily, reportovanie všetkých typov výučbových aktivít spoločne i jednotlivo
5
bohatú sadu synchrónnych a asynchrónnych komunikačných kanálov medzi študentmi, lektormi a manažérmi vzdelávania, prostriedky pre spoluprácu, zachytávanie, výmenu a zdieľanie informácií
6
automatizácie vzdelávacieho procesu, podporu certifikáciou, notifikácií
7
podpora štandardov e-learning
8
nadväznosť na systémy, či priama integrácia funkcionalít, pre performance management, talent management, odmeňovanie

Medzi najrozšírenejšie špičkové systémy svetových výrobcov spĺňajúce všetky vyššie popísané funkcionality patrí napr. SumTotal LearnExternal link od SumTotal Systems, alebo Saba LearningExternal link od Saba.

Medzi najrozšírenejšie LMS v ČR a SR spĺňajúci všetky vyššie popísané body patrí napr. iTutor LMSExternal link od Kontis.

LCMS

Pod termínom LCMS - Learning Content Management System - sú označované systémy, ktoré slúžia na vývoj elektronických kurzov a súčasne riešia tímový proces vytvárania a údržby obsahu, ktorý zahŕňa didaktické spracovanie, tvorbu, zdieľanie, distribúciu a zmeny obsahu za spolupráce znalcov obsahu, didaktických pracovníkov, tvorcov médií a programátorov. Kvalitné LCMS by teda mal sprostredkovávať:

1
všetky funkcie pre kvalitnú technickú tvorbu kurzov popísané u vývojových nástrojov
2
tímový proces tvorby a úprav obsahu
3
správu a znovu používanie zdrojov obsahu, zdieľanie, verzovanie, zamykanie obsahu a zdrojov
4
dekompozícii a kompozícii obsahu na učebné jednotky ľubovoľného rozsahu

Viac informácií o LCMS a jeho vzťahu k LMS nájdete v dokumente Vzťah LMS a LCMSPDF download, konkrétne LCMS vývojové prostredie si môžete prezrieť na iTutor PublisherExternal link.

MOOC

Massive Open Online Courses je nazývaná situácia, kedy poskytovatelia e-learningových kurzov ponúknu tieto kurzy širokému, neobmedzenému publiku. Väčšinou sa jedná so stovky tisíc užívateľov a väčšinou sú tieto kurzy zadarmo, poprípade sa nejaké poplatky platia až za sprievodné služby, ako je napr. získanie certifikátu. S týmto prístupom sa môžeme stretnúť u mnohých svetovo známych prestížnych univerzít (Stanford, MIT, Berkeley, …), ktoré takto umožňujú komukoľvek študovať časti toho, čo sa na univerzite vyučuje. Do MOOC projektov sa zapájajú aj komerční svetoví zamestnávatelia (Google, AT&T,..), ktorí tak s výhodou môžu zaškoliť potenciálnych uchádzačov o zamestnanie, ešte než nastúpia. Na Slovensku je tento fenomén limitovaný malým trhom.

SCORM štandard

Štandard SCORM je v súčasnosti najpoužívanejším štandardom e-learning. Prináša významne nový pohľad na štruktúru obsahu oproti štandardu AICC. Pri zaobstarávaní LMS, vývojového nástroja alebo e-learningového obsahu je vhodné vyžadovať tento štandard a súčasne si overiť, či je skutočne podporovaný dôsledne.

Pár stručných informácií, ktoré sú užitočné z užívateľského hľadiska:

1
všetky podrobné informácie o štandarde nájdete na https://adlnet.gov/scormExternal link.
2
podľa SCORM sa obsah skladá z učebných objektov = SCO (Shareable Content Object). Učebný objekt je jednotka ľubovoľnej veľkosti, ktorá obsahuje výukovú informáciu. Učebný objekt sa môže skladať z iných učebných objektov. Učebný objekt môže byť jedna veta, obrázok, animácia, video, komplexná štruktúra pozostávajúca z radu textov a multimediálnych prvkov, aj celý kurz. Každý učebný objekt sa skladá z výukového obsahu a z popisných dát (meta-dát), ktoré učebný objekt bližšie špecifikujú (účel objektu, poznámky, popis, autor, učebný cieľ atď.) a popisujú jeho vnútornú štruktúru (skladbu z iných učebných objektov). Kurz neobsahuje navigáciu medzi učebnými objektmi, z ktorých sa skladá, tu sprostredkováva SCORM kompatibilný LMS, ktorý musí mať prehrávač SCORM kurzov zvaný SCORM RTE. „Rozoberateľnosť“ obsahu na ľubovoľne veľkej časti, existencia popisných dát každej tejto časti v predpísanej štruktúre a separácia obsahu a ovládania prináša užívateľom významné zlepšenie v oblasti prispôsobiteľnosti, prehľadávania, zdieľania a znovu využívania obsahu.
3
pre vloženie SCORM kurzu do LMS musí kurz obsahovať súbor imsmanifest.xml, ktorý popisuje kurz vrátane vnútornej štruktúry, LMS by mal byť schopný tento súbor importovať.
4
„SCORM pohľad“ na štruktúru kurzu je výrazne odlišný ako napr. „AICC pohľad“, a preto prerobiť už hotový AICC kurz na SCORM väčšinou znamená celý kurz redesignovať a významne technicky prerobiť. Mnoho výrobcov kurzov aj vývojových nástrojov si to uľahčuje tak, že označí celý kurz ako jeden učebný objekt, ktorý už nie je vo vnútri ďalej delený na učebné objekty. To síce neodporuje štandardu SCORM, ktorý nič nehovorí o veľkosti učebných objektov, ale odporuje to základnej myšlienke delenia obsahu na také časti, aby bolo možné uplatňovať výhody adaptability, prehľadávania a zdieľania. Takto vyrobené kurzy väčšinou nepracujú z používateľovho hľadiska úplne korektne v prehliadači LMS (SCORM RTE), pretože funkcionality, ktoré ponúka prehliadač (navigácia v kurze, zobrazenie obsahu, poznámky…) sú duplicitne integrované priamo v obsahu. U LMS sa odporúča skontrolovať, že umožňuje importovať imsmanifest.xml, po importe zobrazí štruktúru kurzu vrátane všetkých SCO, sprostredkováva funkcie na prehľadávanie popisných dát SCO a na skladanie vlastných jednotiek z naimportovaných SCO. Ďalej by mal mať LMS kvalitný prehliadač SCORM obsahu (SCORM RTE) ponúkajúci užívateľsky príjemnú navigáciu medzi SCO, nadstavbové funkcie ako záložky, poznámky atď.
5
ak si chcete overiť, či získaný produkt (LMS, obsah, vývojový systém) vyhovuje štandardu SCORM, je možné si bezplatne stiahnuť SCORM Conformance Test SuiteExternal link a vykonať si otestovanie vlastnými silami.

Štandardy SCORM ani AICC nezaručujú, že obsah vyrobený v jednom vývojovom systéme pôjde upravovať v inom vývojovom systéme. Pokiaľ kupujete kurz s ideou, že si ho budete ďalej modifikovať a rozvíjať, treba väčšinou vlastniť aj vývojový systém, v ktorom bol kurz vytvorený, a od dodávateľa si vyžiadať zdroje kurzu. Pokiaľ sa rozhodujete o obstaraní vývojového systému pre vlastnú tvorbu obsahu, je potrebné voliť zodpovedne, pretože budúci prechod na iný vývojový systém môže byť z hľadiska už vyvinutého obsahu „bolestivý“.

Výukové stratégie

Výukové stratégie používané v e-learningovom kurze predstavujú metódy prezentácie obsahu kurzu študentom a spôsob usporiadania obsahu kurzu. Neexistuje žiadna univerzálna výuková stratégia, ktorá by bola vhodná pre všetky typy vykladanej látky. Je potrebné vždy voliť zo širokého spektra výukových stratégií, medzi ktoré patrí

  • príklady a názorné ukážky
  • vizuálna prezentácia obsahu, grafika, animácia
  • audio prezentácia obsahu
  • stratégia pútania pozornosti ako postupné odkrývanie, preskúmavacia grafika, kladenie otázok
  • pracovné a učebné pomôcky
  • ukážkové dialógy
  • prípadové štúdie
  • simulované dialógy
  • variabilný priechod obsahom podľa odpovedí používateľa na otázky
  • simulácia

Viac informácií v dokumente Výukové postupyPDF download

Vývojové nástroje

V oblasti e-learning ide o nástroje, ktoré slúžia na tvorbu alebo zostavovanie e-learningových kurzov. Patria sem jednoduché „zostavovače“ kurzov z už hotových obrazoviek, aj profesionálne nástroje umožňujúce animácie, 3D modelovanie a kompletný návrh všetkých obrazoviek kurzu a súvisiacich prvkov. Pri tvorbe kvalitného kurzu sa väčšinou používa kombinácia viacerých nástrojov. Multimedia sa pripravujú v špecializovaných programoch pre tvorbu a úpravu grafiky, animácií, videa či zvuku a výsledný kurz sa potom zostavuje vo vývojovom nástroji pre e-learning, ktorý by mal:

1
plnohodnotne vytvárať jednotlivé obrazovky kurzu za použitia formátovaného textu a grafiky
2
podporovať vkladanie na obrazovky radu typov multimédií ako sú obrázky, animácie, videá, zvuky, či simulácie, a programovanie ich interakcií s okolím
3
podporovať výukové stratégie e-learning
4
obsahovať bohatú sadu prvkov pre testovanie, otázky a spätnú väzbu
5
obsahovať prostriedky na programovanie reakcií na používateľove aktivity, pohyb a zmeny vlastností objektov, vytváranie simulácií
6
vytvárať kurzy vyhovujúce štandardom e-learning pre implementáciu do LMS

Medzi známe a používané vývojové nástroje patria ToolBook IIExternal link od SumTotal Systems, Articulate 360External link od Articulate, či iTutor PublisherExternal link od Kontis.

Nahoru